REMINDER UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2018 OM 20:00 UUR!

Alleen door aanwezig te zijn kan u gebruik maken van uw stemrecht. Beslis mee over de toekomst en kom naar de ALV!

Beste leden,

Graag nodigen we jullie nog een keer uit om je stemrecht te gebruiken op deze belangrijke Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 december 2018 om 20:00 uur. Volgens onze statuten moet je aanwezig zijn om te kunnen stemmen. Stemmen bij volmacht is dus niet mogelijk.

Zie ook de uitnodiging van vorige week  waarin we aangeven dat we eerst aandacht geven aan de Stichting cq met een voorstel tot wijziging van de baansoort en de financiering (voorstel vanuit het bestuur: investering door de Vereniging en contributieverhoging).

Bovendien willen we jullie er op wijzen dat we nog steeds een aantal vacatures in het bestuur hebben die we moeten invullen. We zoeken dringend kandidaten voor de functies  voorzitter en penningmeester, maar ook algemene leden. Ook zoeken we nog een aantal leden voor de adviesraad. Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers in de jeugdcommissie. Wil je onze vereniging ook vooruit helpen? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@tuliptennis.nl en meld je aan of informeer naar de werkzaamheden.

Er zijn 2 bijlagen 

  1. Notulen ALV 12-12-2017 
  2. Exploitatie en Balans van de TTV
  3. Balans Tulip Tennisvereniging 2018

 

  • AGENDA

1.Opening, mededelingen.

2. Jaarcijfers TTC

3. Voorstel TTC om het park een grote noodzakelijke upgrading te geven inclusief de keuze voor een andere baansoort op een aantal banen

4. Stemming over het voorstel betreffende de nieuwe baansoort , de financiële consequenties, investering vanuit vereniging en contributie verhoging vereniging.

  • 21 UUR  PAUZE

5. Notulen ALV 12 december 2017 en ingekomen stukken

6. Verslag Raad van Advies 

7. Vereniging

      a. Jaarverslag

            - Technische commissie 

            - jeugd

            - evenementen

      b. Verslag penningmeester 

      c. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2019 

      d. Begroting 2018-2019

 8. Verdere voornemens 2018-2019

      a. Vereniging

      b. Stichting

 9. Rooster van aftreden. Stemmen over herkiesbare bestuursleden, eventuele voorgedragen bestuursleden en  adviesraadleden.

 10. Rondvraag en afsluiting .

 

Graag tot woensdag 12 december!

Namens het collegiaal bestuur,

Menno Noordervliet

 

Voorzitter a.i. TTV

 

Nieuws overzicht